Unmet Need

[email protected]

wat ?

Unmet Need werkt met mensen in armoedige huisvesting met complexe psychiatrische problematiek, met als doel in hun behoeften te voorzien en hen te omringen met een passend ondersteunend netwerk.
Bedoeling is om begunstigden op twee manieren te ondersteunen: via case management en overleg. Deze methoden worden gebruikt om samen duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen van de persoon en de verwachtingen van de professionals.

hoe ?

Er wordt een eerste telefonisch of fysiek gesprek georganiseerd om de aanvraag te bestuderen.
Contact :
Telefoon: Marian Lasak: 0474/57.22.13 & Odile Marchand: 0475/94.22.99 E-mail: [email protected]

werking

De opvolging gebeurt op vraag van de werkers die betrokken zijn bij de verzorging van de persoon die beantwoordt aan het profiel, en steeds met diens toestemming.

Casemanagement houdt in dat de werknemer een centrale plaats inneemt in het mee organiseren van ondersteuning. Hij is degene die alles coördineert, maar ook degene die de continuïteit van de zorg waarborgt als deze op verschillende tijdstippen plaatsvindt. De werkzaamheden van de werknemer zijn zeer divers. Deze omvatten coördinatie, bemiddeling, begeleiding, belangenbehartiging, psychosociale ondersteuning, counseling, enz. Dit is een methode die moet bijdragen aan een gecoördineerde en gecoördineerde zorg met de persoon.

Overleg is een instrument dat tot doel heeft de reeds verleende hulp en zorg te structureren en in stand te houden. De geboden hulp of zorg wordt geleverd door verschillende structuren uit verschillende sectoren. Zowel de inhoud van de aangeboden zorg als de organisatie ervan zijn onderwerp van overleg met de betrokken zorgaanbieders. De begunstigde aanvaardt formeel het houden van deze vergaderingen en woont ze bij. Deze bijeenkomsten brengen 2 tot 9 zorgverleners uit de psycho-medisch-sociale sector samen.

De medewerkers zijn meertalig. Ze kunnen werken in het Nederlands, Frans, Engels en Pools.

De georganiseerde begeleidingen zijn niet beperkt in de tijd, om het ritme van de betrokkene te respecteren en deze het beslissingsbevoegdheid te laten, zonder afbreuk te doen aan het werk.

werkingsgebied

De doelgroep is mobiel in de openbare ruimte en dus afhankelijk van de grillen van het dagelijks leven. Om met deze mobiliteit te te kunnen functioneren, werkt het team van Unmet Need in alle 19 Brusselse gemeenten.

over Unmet Need

Unmet Need wordt door Iriscare erkend en gesubsidieerd als psychiatrisch thuiszorgproject. Het project maakt deel uit van de “Psychiatrische Thuiszorg; PsyCoT” en het therapeutische project “HERMES”.