Partners

Naar het overzicht >

VDIP

VDIP – Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen.
Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het gebruik van drugs of een (beginnende) psychose. VDIP Brussel kan hierbij advies bieden en zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP Brussel terecht voor ondersteuning in het screenen en begeleiden van mensen met deze klachten.

VDIP richt zich tot jonge mensen (16-35 jaar, Nederlandstalig, regio Brussel) die een eerste psychose hebben doorgemaakt of die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose. (zie checklist psychoserisico: www.vroegdetectie.be/controlelijst.html). In de folder, die u op deze website kan downloaden en afdrukken, is dit screeningsinstrument opgenomen.
VDIP wil de alertheid voor psychose vergroten en streven naar een positieve beeldvorming. VDIP onderneemt hiertoe actieve stappen naar zorgverleners op vlak van sensibilisering en deskundigheidsbevordering rond signaalherkenning en screening bij psychose.

Doelstelling is zo snel en toegankelijk als mogelijk in opvang, evaluatie en -indien nodig- opvolging of behandeling voorzien. Dit in nauwe samenwerking met andere betrokken hulpverleners en de omgeving. Daartoe werkt VDIP actief tegemoettredend, outreachend en gratis naar cliënten en verwijzers toe.
VDIP is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap – Preventie & Gezondheid en is een project in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Dit project is opgestart in september 2012.

Contact :
Eva Lanslots
Katrien De Lombaert

p/a CGG Brussel, deelwerking Houba


VDIP

Houba De Strooperlaan 136
1020 Brussel
Tel: 0486 519 059