Functies

Naar het overzicht >

2.2 Mobiele langdurige zorg (functie 2B)

2016

1. Jobcoach
HERMESplus heeft sinds 2014 een jobcoach ter beschikking op basis van een toevoeging bij de RIZIV-conventie afgesloten door het CRIT specifiek voor personen met erkende
psychische en psychologische problemen.
Gedurende de eerste zes maanden wenste het CRIT dat de jobcoach participeerde aan de activiteiten van het team en zodoende vertrouwd kon geraken met de werking van
“psychosociale rehabilitatie”.
Tevens werd een conventie “jobcoach/begunstigde” opgemaakt die de wederzijdse engagementen van beide partijen vastlegt. De eerste personen die een beroep deden op de jobcoach leerden de dienst kennen via “mond-tot-mondreclame”, ontmoetingen met verschillende externe organisaties en de partner-organisaties van het netwerk HERMESplus.
In dezelfde periode werd de voorstellingsfolder “Job-coaching” gemaakt en verspreid.

In 2015 deden 22 personen beroep op deze mogelijkheid. Voor 18 personen werd een begeleiding opgestart.

2. Ontwikkeling van een Clubhouse
Als we het aantal residentiële psychiatrische opnames in frequentie en in duur willen verminderen, kan dit maar gerealiseerd worden als er voldoende ambulante organisaties of structuren bestaan die inspelen op de behoeften van patiënten om overdag over voldoende mogelijkheden te beschikken rond onthaal, contact, activiteit, bezigheid, … en dit buiten een therapeutisch kader.
HERMESplus ondersteunt het realiseren van een “Clubhouse” in Brussel dat toegankelijk is voor Nederlands- en Franstalige psychiatrische patiënten.
Zeer specifiek voor het “Clubhouse” is dat het beheerd wordt door patiënten. Dit laatste past zeker in een beweging naar een grotere participatie van patiënten in de organisatie van zorg, en een beweging waarbij patiënten meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun rehabilitatie-proces.

Een belangrijk element hierbij is om partners te vinden in het bedrijfsleven, die open staan voor tewerkstelling vanpersonen met een psychiatrische problematiek , en dit ondersteund vanuit het clubhuis (transitional employment).
HERMESplus stelde in 2015 een halftijdse medewerker ter beschiking van een groep gebruikers om dit Clubhouse te realiseren Momenteel voorziet het netwerk nog in externe
coaching van de initiatiefnemers.
Het “Huis van de Mens” en “Den Teirling” stellen personeelsuren en logistieke ondersteuning ter beschikking.

Het Clubhouse voorziet in 2016 zich als vzw te organiseren. Er is een internationale beweging voor de ondersteuning van clubhouses voor deze doelgroep (www.iccd.org).

3. Makkelijk toegankelijke ontmoetingsruimtes
De overtuiging dat het bieden van contactmogelijkheden in allerlei vormen, één van de cruciale functies is die moet aangeboden worden om te anticiperen op een proces van
isolering en de mogelijkheden te bieden om eenzaamheid te vermijden, leidde tot het ontwikkelen van twee laagdrempelige initiatieven. “Kyvos” en “Allée Du Kaai”.
Deze initiatieven zijn beschikbaar op die momenten dat de grotere structuren (dagcentra, revalidatiecentra, …) gesloten zijn. Het zijn twee ontmoetingsplaatsen die 1 of 2 dagen per week vrij toegankelijk zijn tussen 16:00 en 20:00 uur. Er is ruimte voor contact, en er wordt samen gekookt en gegeten.

Verder is er geen aanbod. Er is wel begeleiding die wordtbeschikbaar gesteld door de partners. Er zijn geen werkingsmiddelen voorzien. De initiatieven worden gedragen door Den Teirling, CGG-Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Beschut Wonen Nieuwe Thuis.2011

Langdurige zorg is binnen het netwerk mogelijk op verschillende plaatsen in het hoofdstedelijk gewest. Doelstelling van de verschillende ambulante en mobiele teams is om personen via multidisciplinaire zorg te ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen. Omdat deze zorg wordt geboden vanuit verschillende instellingen en organisaties, kan het aanbod onderling verschillend zijn. Kenmerkend is wel dat al deze organisaties deze zorg aanbieden zonder maximale duur.

De teams van deze organisaties hebben regelmatig overleg. Dit draagt bij tot een globale kwaliteitsverbetering van deze zorg binnen het netwerk.

We kunnen vaststellen dat naast gespecialiseerde diensten, andere organisaties bereid zijn om – in samenwerking met anderen – een deel van de zorg in de langdurige begeleiding op te nemen.

Voor hulp bij het maken van uw keuze kan u terecht bij het centrale nummer van HERMESplus
tel 02 201 22 00 – of rechtstreeks bij de diensten die langdurige psychiatrische zorg ambulant en mobiel aanbieden.

NUTTIGE INFORMATIE
U vindt deze zorg bij de volgende organisaties, in de volgende gemeenten:

Babel – Anderlecht
B.W. Primavera – Jette
CGGZ Brussel, deelwerking Houba – Laken
CGGZ Brussel, deelwerking Zuid – Vorst
DGGZ Antonin Artaud CSM – Brussel
Entre-aide des Marolles – Brussel
Icarus Brugmann – Jette
PSC Elsene – Elsene
Sanatia – Elsene
SSM Anderlecht l’été – Anderlecht
Tela – Schaarbeek
Ulysse – Elsene

Meer informatie over deze functie vindt u hier op het oorspronkelijke aanvraagdossier.

KALENDER
De organisaties die deze functie aanbieden vergaderen maandelijks, telkens op de vierde vrijdag van de maand.

brochure_2B_jan2016Partners die deze functie aanbieden