Functies

Naar het overzicht >

F2b – Mobiele langdurige zorg

2016

Makkelijk toegankelijke ontmoetingsruimtes
De overtuiging dat het bieden van contactmogelijkheden in allerlei vormen, één van de cruciale functies is die moet aangeboden worden om te anticiperen op een proces van
isolering en de mogelijkheden te bieden om eenzaamheid te vermijden, leidde tot het ontwikkelen van twee laagdrempelige initiatieven. “Kyvos” en “Allée Du Kaai”.
Deze initiatieven zijn beschikbaar op die momenten dat de grotere structuren (dagcentra, revalidatiecentra, …) gesloten zijn. Het zijn twee ontmoetingsplaatsen die 1 of 2 dagen per week vrij toegankelijk zijn tussen 16:00 en 20:00 uur. Er is ruimte voor contact, en er wordt samen gekookt en gegeten.

Verder is er geen aanbod. Er is wel begeleiding die wordtbeschikbaar gesteld door de partners. Er zijn geen werkingsmiddelen voorzien. De initiatieven worden gedragen door Den Teirling, CGG-Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Beschut Wonen Nieuwe Thuis.

Promotie en zichtbaarheid van de bestaande mobiele langdurige zorg
Het relatief beperkt aantal ziekenhuisbedden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er in de loop van de voorbije decennia een belangrijke expertise en ervaring werd ontwikkeld rond het bieden van langdurige zorg in een ambulant kader. Sinds de jaren ’60 werden talrijke diensten gecreëerd om de geestelijke gezondheidszorg in de leefomgeving van de Brusselse bevolking te brengen.
Van bij de aanvang heeft het netwerk HERMESplus geopteerd om geen nieuwe mobiele equipe op te richten voor deze functie.

Er wordt gekozen om de langdurige mobiele zorg van dit netwerk verder gedecentraliseerd uit te bouwen en te versterken. HERMESplus doet dit in samenwerking met de bestaande ambulante partners uit de eerste en tweede lijn die sinds geruime tijd deze functie aanbieden. Deze organisatie vorm maakt het mogelijk om deze zorg – verspreid over een groot deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – aan te bieden in de omgeving van de woonplaats van de patiënt.

De beperkte zichtbaarheid van de langdurige zorg die wordt geboden in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg leidde ertoe om deze activiteit gedetailleerd in kaart te brengen, en te publiceren in een uitgave: “Langdurige ambulante psychiatrische zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Soins psychiatriques ambulatoires de longue durée en Région de Bruxelles-Capitale”.

Een eerste aanzet van deze brochure werd gegeven in de oorspronkelijke projectaanvraag van HERMESplus. Deze publicatie (1500 exemplaren – 2de druk) geeft een gedetailleerd overzicht van de zorgmodules die worden georganiseerd in de erkende Centra Geestelijke Gezondheidszorg die langdurige zorg bieden aan hun patiënten. Voor de ontwikkeling was er contact met alle deelnemende diensten die werden opgenomen in de brochure. Dit verklaart ook de lange tijd die er nodig was om deze publicatie te realiseren.

De brochure werd via post bezorgd aan alle Nederlandstalige huisartsen (in samenwerking met het Huis Voor Gezondheid), de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de partners van HERMESplus (82 organisaties), personen en organisaties die in contact waren met HERMESplus (250 adressen), OCMW’s van het Gewest.
De brochure is ook te raadplegen op de site van HERMESplus.

 

3. Samenwerking HERMESplus / PAAZ UMC Sint-Pieter
Na een lange voorbereidende fase (2014 -2015) en twee voorbereidende vergaderingen met de werkgroep rond de functie 2B, is een samenwerking opgestart tussen de PAAZ dienst , en verschillende organisaties die actief zijn in de omgeving van dit ziekenhuis. (Projecten psychiatrische thuiszorg, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, onthaaltehuizen, sociale diensten, F-ACT… )

Naast de reguliere samenwerking, komt er speciale aandacht voor de volgende nieuwe vormen van samenwerking tussen de residentiële en de ambulante sector. Hiervoor liggen de volgende mogelijkheden momenteel voor:

● aan de hand van video-conferentie een meer persoonlijk en directer contact tussen
hulpverleners te realiseren.
● explicietere samenwerking rond complexe situaties van patiënten i.s.m. de mobiele
equipe van HERMESplus.
● intervisie rond complexe situaties

Aan deze samenwerking nemen deel: PAAZ van UMC Sint-Pieter, DGGZ Antonin Artaud, CGG-Brussel deelwerking West, Lila, PsyCoT, Tractor, Home La Source, Réseau Santé des Marolles, Maison Médicale des Marolles, Réseau SMES, l’Entr’aide des Marolles, CSM Ulysse, SSM Sesam, Source, SamuSocial, CSM L’Adret, CSM Saint-Gilles.2011

Langdurige zorg is binnen het netwerk mogelijk op verschillende plaatsen in het hoofdstedelijk gewest. Doelstelling van de verschillende ambulante en mobiele teams is om personen via multidisciplinaire zorg te ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen. Omdat deze zorg wordt geboden vanuit verschillende instellingen en organisaties, kan het aanbod onderling verschillend zijn. Kenmerkend is wel dat al deze organisaties deze zorg aanbieden zonder maximale duur.

De teams van deze organisaties hebben regelmatig overleg. Dit draagt bij tot een globale kwaliteitsverbetering van deze zorg binnen het netwerk.

We kunnen vaststellen dat naast gespecialiseerde diensten, andere organisaties bereid zijn om – in samenwerking met anderen – een deel van de zorg in de langdurige begeleiding op te nemen.

Voor hulp bij het maken van uw keuze kan u terecht bij het centrale nummer van HERMESplus
tel 02 201 22 00 – of rechtstreeks bij de diensten die langdurige psychiatrische zorg ambulant en mobiel aanbieden.

NUTTIGE INFORMATIE
U vindt deze zorg bij de volgende organisaties, in de volgende gemeenten:

Babel – Anderlecht
B.W. Primavera – Jette
CGGZ Brussel, deelwerking Houba – Laken
CGGZ Brussel, deelwerking Zuid – Vorst
DGGZ Antonin Artaud CSM – Brussel
Entre-aide des Marolles – Brussel
Icarus Brugmann – Jette
PSC Elsene – Elsene
Sanatia – Elsene
SSM Anderlecht l’été – Anderlecht
Tela – Schaarbeek
Ulysse – Elsene

Meer informatie over deze functie vindt u hier op het oorspronkelijke aanvraagdossier.

KALENDER
De organisaties die deze functie aanbieden vergaderen maandelijks, telkens op de vierde vrijdag van de maand.

brochure_2B_jan2016Partners die deze functie aanbieden