Functies

Naar het overzicht >

F1 – Preventie – promotie – vroegtijdige detectie – diagnose

Contactpersoon : Ann Geets
mailadres: [email protected]

1. Eerste Lijns Psychologen (ELP)

Het CGG-Brussel stelt 9 psychologen gedurende 4 uur/week ter beschikking van 9 verschillende medische huizen, huisartsen of groepspraktijken voor kortdurende psychologische zorg van hun cliënteel. De totale kost om 9 groepspraktijken op een zeer kwalitatieve wijze te bedienen bestaat uit 1 FTE.

Deze psychologen zijn verder actief in het respectievelijk multidisciplinair team van hun deelwerking. Het aantal consultaties bij de huisarts is beperkt tot maximum 10.
Naast hun psychologische consultaties is er met de betrokken huisartsen casusoverleg en intervisie.

“Doorverwijzing” naar psychologische hulp wordt eenvoudiger omdat de consultaties gebeuren na oriëntatie door de huisarts in de consultatieruimte van de huisarts.
Indien nodig wordt de toegang naar meer gespecialiseerde en/of multidisciplinaire zorg groter en eenvoudiger.

Het project van het CGG-Brussel schreef zich in het netwerk HERMESplus, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Huis voor Gezondheid. Het past binnen het flexibiliseren van de zorg vanuit de 2de lijn.
Het project wordt door de FOD beschouwd als een innoverende praktijk. (cfr. Brochure Innoverende Praktijken )

2. HERMES – Coördinatie van zorg

HERMES richt zich naar hulpverleners die geconfronteerd zijn met patiënten met een complexe psychiatrische problematiek die in een transitiefase zitten in de zorg, waardoor het risico groot is dat deze patiënten in een draaideur van zorg en hulpverlening terecht komen.
De activiteit brengt de hulpverleners en de cliënt regelmatig samen om er voor te zorgen dat zowel de huidige, de vorige, en de toekomstige hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten, en elkaar op de hoogte houden van de evolutie. Dit moet ertoe leiden dat de patiënt uiteindelijk in een hulpverleningssituatie terecht komt die meer aangepast is aan zijn behoefte.
Het project is actief over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HERMES was aanvankelijk een therapeutisch project erkend door de FOD. Het project wordt momenteel zonder bijkomende financiering, verder gezet door de DGGZ Antonin Artaud. Het project wordt door de FOD beschouwd als een innoverende praktijk. (cfr. Brochure Innoverende Praktijken).

Het onderzoeksbureau “Lucas” deed onderzoek op deze activiteit. Het onderzoek kan daar worden opgevraagd. Er is tevens een samenvatting van het onderzoek uitgegeven en te raadplegen op de website van HERMESplus.

3. Supervisie voor huisartsen

Het project geeft de mogelijkheid aan huisartsen om regelmatig
uitwisseling en supervisie te hebben rond psychiatrische problemen bij de patiënten die bekend zijn bij de huisartsen.
Hiervoor stellen verschillende Services de Santé Mentale hun psychiaters ter beschikking aan huisartsen. Deze ontmoetingen zijn lokaal georganiseerd en de frequentie verschilt.
Het project wordt gedragen door “la Fédération des Centres de Santé Mentale”.

4. Coördinatie van overleg

Langdurige ambulante zorg bieden is multidisciplinair en wordt gekenmerkt door samenwerking met meerdere hulpverleners uit andere sectoren. Deze verschillende hulpverleners die tegelijkertijd samenwerken rond één patiënt, dienen met elkaar te kunnen overleggen. Dit overleg kan worden georganiseerd door verschillende partners van HERMESplus. Meestal wordt dit enkele keren per jaar georganiseerd.  Dit overleg heeft plaats mits akkoord van de patiënt, die ook aanwezig is. Deelname aan dit netwerkoverleg wordt vergoed aan de deelnemers of aan hun organisaties.

De volgende partners organiseren overleg: LILA, PsyCoT, Prisme Nord-Ouest, …

Aan het netwerk nemen verschillende partners deel die zorg coördineren als deze door meerdere hulpverleners wordt aangeboden aan één patiënt.

De volgende partners coördineren de zorg die thuis wordt geboden aan psychiatrische patiënten

  • Lila
  • PsyCoT
  • Interligne

Andere partners richten zich naar specifieke doelgroepen

  • Hermes
  • Smess

5. 107city

Een educatief spel om te informeren, beter te begrijpen en te debatteren over de huidige hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg in België. Dit instrument is bedoeld voor de gebruikers, familieleden, professionals, en eenieder die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg.
Contact: [email protected]2011

In de experimentele projecten artikel 107 voor zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg, springen de nieuwe mobiele teams in het oog. De vermaatschappelijking van de zorg kan bijkomend nog op andere manieren gerealiseerd worden. De initiatieven om de patiënt met psychische kwetsbaarheid/problemen en de hulpverleners in de eerste lijn (huisartsen, wijkgezondheidscentra, CAW, onthaaltehuizen, thuiszorgdiensten, sociale diensten,.…) te ondersteunen, zijn hierbij belangrijk.

In functie 1 binnen HERMESplus willen we met activiteiten omtrent sensibilisering, preventie, screening en vroeg-detectie de toeleiding tot de ambulante geestelijke gezondheidszorg faciliteren.

Het is een zoektocht en uitdaging om deze bestaande activiteiten zichtbaar(der) te maken, goede ervaringen te delen en eventueel op elkaar af te stemmen.