Functies

Naar het overzicht >

F3 – Rehabilitatie – herstel – sociale inclusie

1. Jobcoach
HERMESplus heeft sinds 2014 een jobcoach ter beschikking op basis van een toevoeging bij de RIZIV-conventie afgesloten door het CRIT specifiek voor personen met erkende
psychische en psychologische problemen.
Gedurende de eerste zes maanden wenste het CRIT dat de jobcoach participeerde aan de activiteiten van het team en zodoende vertrouwd kon geraken met de werking van “psychosociale rehabilitatie”.

Tevens werd een conventie “jobcoach/begunstigde” opgemaakt die de wederzijdse engagementen van beide partijen vastlegt. De eerste personen die een beroep deden op de jobcoach leerden de dienst kennen via “mond-tot-mondreclame”, ontmoetingen met verschillende externe organisaties en de partner-organisaties van het netwerk HERMESplus.

In dezelfde periode werd de voorstellingsfolder “Job-coaching” gemaakt en verspreid.
In 2015 deden 22 personen beroep op deze mogelijkheid. Voor 18 personen werd een begeleiding opgestart.

2. Ontwikkeling van een Clubhouse
Als we het aantal residentiële psychiatrische opnames in frequentie en in duur willen verminderen, kan dit maar gerealiseerd worden als er voldoende ambulante organisaties of structuren bestaan die inspelen op de behoeften van patiënten om overdag over voldoende mogelijkheden te beschikken rond onthaal, contact, activiteit, bezigheid, … en dit buiten een therapeutisch kader.
HERMESplus ondersteunt het realiseren van een “Clubhouse” in Brussel dat toegankelijk is voor Nederlands- en Franstalige psychiatrische patiënten.

Zeer specifiek voor het “Clubhouse” is dat het beheerd wordt door patiënten. Dit laatste past zeker in een beweging naar een grotere participatie van patiënten in de organisatie van zorg, en een beweging waarbij patiënten meer verantwoordelijkheid
kunnen opnemen voor hun rehabilitatie-proces.

Een belangrijk element hierbij is om partners te vinden in het bedrijfsleven, die open staan voor tewerkstelling van personen met een psychiatrische problematiek , en dit ondersteund vanuit het Clubhuis (transitional employment).

HERMESplus stelde in 2015 een halftijdse medewerker ter beschiking van een groep gebruikers om dit Clubhouse te realiseren Momenteel voorziet het netwerk nog in externe
coaching van de initiatiefnemers.

Het “Huis van de Mens” en “Den Teirling” stellen personeelsuren en logistieke ondersteuning ter beschikking. Het Clubhouse voorziet in 2016 zich als vzw te organiseren.
Er is een internationale beweging voor de ondersteuning van clubhouses voor deze doelgroep (www.iccd.org).

3. Makkelijk toegankelijke ontmoetingsruimtes
De overtuiging dat het bieden van contactmogelijkheden in allerlei vormen, één van de cruciale functies is die moet aangeboden worden om te anticiperen op een proces van
isolering en de mogelijkheden te bieden om eenzaamheid te vermijden, leidde tot het ontwikkelen van twee laagdrempelige initiatieven. “Kyvos” en “Allée Du Kaai”.

Deze initiatieven zijn beschikbaar op die momenten dat de grotere structuren (dagcentra, revalidatiecentra, …) gesloten zijn. Het zijn twee ontmoetingsplaatsen die 1 of 2 dagen per
week vrij toegankelijk zijn tussen 16:00 en 20:00 uur. Er is ruimte voor contact, en er wordt samen gekookt en gegeten.

Verder is er geen aanbod. Er is wel begeleiding die wordt beschikbaar gesteld door de partners. Er zijn geen werkingsmiddelen voorzien. De initiatieven worden gedragen door Den Teirling, CGG-Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Beschut Wonen Nieuwe Thuis.

 2011

Functie 3 bundelt het diverse aanbod van psychosociale rehabilitatie. Door de verscheidenheid aan partners is er een ruim aanbod in het netwerk: zowel binnen het psychiatrisch circuit, de ambulante psychosociale rehabilitatie als met activering en rehabilitatie door middel van vorming en/of arbeid.

De gebruikers/patiënten kennen een waaier aan statuten (mutualiteit, werkloosheid, invaliditeit, OCMW…) en er zijn bovendien verschillen tussen Nederlands- en Franstaligen.

Functie 3 wil de partners uit het netwerk bij elkaar brengen voor uitwisseling van informatie, activiteiten en contacten.  In de voorbije periode werden de bestaande belemmeringen betreffende rehabilitatie in Brussel in kaart gebracht:

  • de diversiteit van de partnerorganisaties wordt bepaald door hun actieterrein,
  • er zijn verschillen in de werking tussen de Nederlands- en Franstalige partners,
  • het verstevigen van de relaties en het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners vormt de basis om meer kwaliteit en mogelijkheden aan te bieden voor de gebruikers.

Werking:

De werking is gebaseerd op een aantal pijlers:

  • het voortzetten van de kennismaking met de betrokken partners en hun specificiteit,
  • het verder bouwen aan het engagement van de partners,
  • het voorstellen van opleidingen die voortvloeien uit het functioneren in een netwerk,
  • het voortzetten van de reflectie rond het “Club-House”-project samen met       gebruikers/patiënten.

Wij hopen onze partners de kans te geven tot:
– het kunnen beroep doen op en het experimenteren binnen het netwerk HERMESplus,
– het vinden van mogelijkheden i.s.m. de netwerkpartners om zodoende de weg naar autonomie en sociale inclusie van de gebruikers/patiënten te concretiseren.

 


jobcoach

Vanaf september 2014 kan er een beroep gedaan worden op de dienstverlening van de jobcoach of medewerkster arbeidsintegratie van HERMESplus, mevrouw Christelle Heymbeeck.

Deze materie is voor mevrouw Heymbeeck niet nieuw; ze heeft reeds heel wat kennis en praktijk verworven via vroegere tewerkstellingservaringen. We hebben haar eerst wat tijd gegeven om kennis te maken met het tewerkstellingsmilieu, de doelgroepen die een beroep doen op de dienstverlening van “Le Crit”, alsook met de specifieke doelstellingen van HERMESplus.

Via de werking van functie 3 heeft ze kennis genomen van de diversiteit in het publiek dat een beroep doet op onze partnerorganisaties, alsook heeft ze een specifieke werkmethodologie ontwikkeld met inachtneming van de inhoud van de conventie van het RIZIV. De jobcoach evalueert in overleg met de persoon, de psychiater, het team van professionals van de organisatie, alsook met de adviserend geneesheer de verschillende begeleidingsmogelijkheden naar tewerkstelling. Begin september bezorgen we u de nodige informatie waar u mevrouw Heymbeeck kan contacteren.

Onder impuls van de FOD Volksgezondheid en als antwoord op de vraag van talrijke actoren werkzaam in de rehabilitatie en arbeidsintegratie, stelde het RIZIV in juli 2012 voor om één medewerker arbeidsintegratie (jobcoach) per project 107 te financieren. Het project “Brussel-Est” kon al vanaf 1 mei 2013 van deze regeling genieten, terwijl het project HERMESplus dit pas vanaf de zomer 2013 kon.

Het “CRIT” centrum voor psycho-sociale revalidatie en arbeidsintegratie van vzw l’Equipe, stelde zich kandidaat om zijn conventie met het RIZIV aan te passen en een jobcoach aan te werven.

De originaliteit van deze job zit vervat in de functie-inhoud en de uitgebreidheid van bevoegdheden. De jobcoach blijft verbonden aan “Le CRIT” van vzw l’Equipe (de werkgever) en gaat ook in op de vragen voor begeleiding naar tewerkstelling van elke persoon van de partnerorganisaties van het project “psycho-sociale rehabilitatie” van HERMESplus Deze persoon is “voldoende hersteld” en is klaar om de weg in te slaan van psycho-sociale rehabilitatie, of heeft het akkoord van zijn geneesheer psychiater.

Deze begeleiding kan gedurende 2 jaar aangeboden worden. De jobcoach kan samen met de persoon op zoek gaan naar stages in ondernemingen, naar vormen van deeltijdse werkhervatting, het uittekenen van op maat afgestemde opleidingen en vormingen met het oog op tewerkstelling,…. De jobcoach moet ervoor zorgen dat de voorwaarden voor toegang tot de arbeidsmarkt optimaal zijn voor de persoon (mutualiteit, vervoer, accommodatie,….). Met akkoord van de persoon, kan de jobcoach een bevoorrechte gesprekspartner zijn met de werkgever en de onderdompeling in de werkplek vergemakkelijken.

Niemand zal het nut van deze begeleiding in vraag stellen, zeker niet in de complexe situatie van Brussel-Hoofdstad (veelvuldigheid aan actoren, wetgeving en reglementering, bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen,…).

We kunnen alleen maar het tekort aan beschikbare middelen betreuren voor dit ambitieus project (slechts 2 jobcoaches voor een bevolking van iets meer dan 1.000.000 inwoners).