Functies

Naar het overzicht >

2.1 Mobiele crisiszorg: TANDEMplus (functie 2A)

1. Telefonisch onthaal en mobiele interventie TANDEMplus
TANDEMplus biedt zowel telefonisch onthaal als een mobiele functie.
De doelstelling van het telefonisch onthaal is om hulpverleners die in hun cliënteel zorg dragen voor personen met psychiatrische patiënten advies te geven of bij te staan indien
er zich moeilijkheden in de zorg voor doen. Er wordt hierbij bewust niet gewerkt vanuit een psychiatrische diagnose maar eerder vanuit de signalen die de persoon of de hulpverlener aangeeft.

Indien aangewezen kan een medewerker van TANDEMplus de hulpverlener vergezellen bij de betrokken patiënt om eventueel andere hulpverlening bijkomend te organiseren en/of te oriënteren. Achtergrond hierbij is de ervaring dat langdurige zorg best wordt geboden door meerdere hulpverleners die in overleg met elkaar en met de patiënt handelen. Het project wordt door de FOD beschouwd als een innoverende praktijk. (cfr. Brochure Innoverende Praktijken).

Er werd een kwantitatieve analyse gemaakt van de interventies in 2014. De resultaten zijn gepubliceerd op de website. TANDEMplus bereikte in 3 jaar meer dan 900 personen. Het volledige verslag kan worden opgevraagd op info@hermesplus.be.
De analyse van de cijfers 2015 worden momenteel verwerkt, ze zullen later worden gepubliceerd.

Er wordt tevens een kwalitatieve analyse van deze activiteit gemaakt. Aan de hand van semigestructureerde interviews met de aanvragers (zowel de patiënten, de familie en naasten), de hulpverleners (doorverwijzers) en de equipe van TANDEMplus konden we een antwoord krijgen op de volgende hoofdvragen van de analyse:

Welke zijn de redenen waarom iemand een beroep doet op TANDEMplus, in het bijzonder de personen die minder dan 6 maand geleden een psychiatrische hospitalisatie hebben gehad?
Welke zijn de ervaringen van de verschillende actoren (gebruikers, aanvragers en de equipe) die een beroep doen op TANDEMplus (knelpunten, mogelijkheden en opportuniteiten)?
Welke zijn de goede praktijken en aanpak van het mobiele team TANDEMplus?
Wat gebeurt er met het netwerk en het welzijn van de personen die een interventie van TANDEMplus hebben gekregen?

De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden op de website van HERMESplus.
De analyse werd gevoerd door Camille Mangelinckx onder leiding van een wetenschappelijk comité.
Samenstelling: Laurence Ayache: Hoofdgeneesheer Kliniek
Sanatia & lid Directiecomité HERMESPlus,
Evelyne Chambeau directrice van de klinische diensten
Sanatia, Eric Constant: Diensthoofd dienst Psychiatrie voor Volwassenen van de
Universitaire Ziekenhuizen St Luc, Murielle Deguerry: Observatorium voor gezondheid en Welzijn de Brussel-Hoofdstad, Pierre Maurage: Psychological Sciences Research institute. Laboratory for expertimental psychopathology.
UCL, Peter Verduyckt: Observatorium voor gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, Lydwine Verhaegen: Doctor in de sociologie. Onderzoekster verbonden aan l’institut Santé et Société. Ecole de santé publique. UCL.

2. Promotie en zichtbaarheid van de bestaande mobiele langdurige zorg
Het relatief beperkt aantal ziekenhuisbedden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er in de loop van de voorbije decennia een belangrijke expertise en ervaring werd ontwikkeld rond het bieden van langdurige zorg in een ambulant kader. Sinds de jaren ’60 werden talrijke diensten gecreëerd om de geestelijke gezondheidszorg in de leefomgeving van de Brusselse bevolking te brengen.
Van bij de aanvang heeft het netwerk HERMESplus geopteerd om geen nieuwe mobiele equipe op te richten voor deze functie.

Er wordt gekozen om de langdurige mobiele zorg van dit netwerk verder gedecentraliseerd uit te bouwen en te versterken. HERMESplus doet dit in samenwerking met de bestaande ambulante partners uit de eerste en tweede lijn die sinds geruime tijd deze functie aanbieden. Deze organisatie vorm maakt het mogelijk om deze zorg – verspreid over een groot deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – aan te bieden in de omgeving van de woonplaats van de patiënt.

De beperkte zichtbaarheid van de langdurige zorg die wordt geboden in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg leidde ertoe om deze activiteit gedetailleerd in kaart te brengen, en te publiceren in een uitgave: “Langdurige ambulante psychiatrische zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Soins psychiatriques ambulatoires de longue durée en Région de Bruxelles-Capitale”.

Een eerste aanzet van deze brochure werd gegeven in de oorspronkelijke projectaanvraag van HERMESplus. Deze publicatie (1500 exemplaren – 2de druk) geeft een gedetailleerd overzicht van de zorgmodules die worden georganiseerd in de erkende Centra Geestelijke Gezondheidszorg die langdurige zorg bieden aan hun patiënten. Voor de ontwikkeling was er contact met alle deelnemende diensten die werden opgenomen in de brochure. Dit verklaart ook de lange tijd die er nodig was om deze publicatie te realiseren.

De brochure werd via post bezorgd aan alle Nederlandstalige huisartsen (in samenwerking met het Huis Voor Gezondheid), de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de partners van HERMESplus (82 organisaties), personen en organisaties die in contact waren met HERMESplus (250 adressen), OCMW’s van het Gewest.
De brochure is ook te raadplegen op de site van HERMESplus.

3. Samenwerking HERMESplus / PAAZ UMC Sint-Pieter
Na een lange voorbereidende fase (2014 -2015) en twee voorbereidende vergaderingen met de werkgroep rond de functie 2B, is een samenwerking opgestart tussen de PAAZ dienst , en verschillende organisaties die actief zijn in de omgeving van dit ziekenhuis. (Projecten psychiatrische thuiszorg, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, onthaaltehuizen, sociale diensten, F-ACT… )

Naast de reguliere samenwerking, komt er speciale aandacht voor de volgende nieuwe vormen van samenwerking tussen de residentiële en de ambulante sector. Hiervoor liggen de volgende mogelijkheden momenteel voor:

aan de hand van video-conferentie een meer persoonlijk en directer contact tussen
hulpverleners te realiseren.
explicietere samenwerking rond complexe situaties van patiënten i.s.m. de mobiele
equipe van HERMESplus.
intervisie rond complexe situaties

Aan deze samenwerking nemen deel: PAAZ van UMC Sint-Pieter, DGGZ Antonin Artaud, CGG-Brussel deelwerking West, Lila, PsyCoT, Tractor, Home La Source, Réseau Santé des Marolles, Maison Médicale des Marolles, Réseau SMES, l’Entr’aide des Marolles, CSM Ulysse, SSM Sesam, Source, SamuSocial, CSM L’Adret, CSM Saint-Gilles. 

2011

Het netwerk HERMESplus heeft een team opgestart voor mobiele crisiszorg
TANDEMplus, in het kader van de hervormingen 107 van de geestelijke gezondheidszorg.

TANDEMplus wil zich concentreren op cliënten in crisis (+16), die niet of moeilijk in een zorgcircuit geraken, en waarbij een huisbezoek aangewezen is voor een aangepaste oriëntatie in de zorg. De zorgperiode is intensief en kort in tijd (max. een maand).  Ze is erop gericht om een zorgnetwerk rond de cliënt op te bouwen of te herstellen.

TANDEMplus wordt ingezet op vraag van een arts of een hulpverlener. De eerste ontmoeting met een medewerker van TANDEMplus heeft plaats in aanwezigheid van de hulpverlener die de aanvraag deed en de gebruiker. Een hulpverlener van een organisatie, die actief is in de zorg uit de omgeving van de gebruiker,  zal later deelnemen aan de bijeenkomsten. TANDEMplus kan gedurende een korte periode intensief zorg bieden en, via  het netwerk van HERMESplus, aansluitend langdurige zorg organiseren.

Telefonisch onthaal – 02 201 22 00 – elke werkdag van 9.00-15.00u

Voor informatie over oriëntatiemogelijkheden rond psychiatrische zorg of om de tussenkomst van het mobiel crisisteam TANDEMplus  te vragen, kan je ook terecht op het nummer 02 201 22 00.